Informacja dla uchodźców z Ukrainy

Organizacja edukacji dla uczniów z Ukrainy zamieszkałych w gminie Michałowice

Samorządowe szkoły w gminie Michałowice są otwarte dla uczniów z Ukrainy, ale to rodzice lub opiekunowie podejmują decyzję, czy i kiedy dziecko jest gotowe rozpocząć naukę w polskiej szkole.

Uczniowie z Ukrainy podlegający obowiązkowi szkolnemu mają możliwość nauki w szkole podstawowej wspólnie z uczniami polskimi i mają gwarantowane miejsce w szkole, w obwodzie której mieszkają. Aby dziecko zostało przyjęte do szkoły, rodzic lub opiekun dziecka musi zgłosić się do dyrektora szkoły i wypełnić stosowne formularze. Szkoły dysponują formularzami odpowiednio dostosowanymi dla osób nieznających języka polskiego, zawierającymi zapisy tłumaczone na język ukraiński.


Szkoły Podstawowe w Gminie Michałowice to:

 • Szkoła Podstawowa w Michałowicach, ul. Jana Pawła II 1,
 • Szkoła Podstawowa w Raciborowicach, ul. Jana Długosza 36, 32-091 Michałowice,
 • Szkoła Podstawowa w Więcławicach Starych, ul. Św. Jakuba 94, 32-091 Michałowice,

tel. (12) 388 50 16,  e- mail: sekretariat@michalowice.edu.pl

strona www: michalowice.edu.

tel. (12) 387 70 44, e-mail:raciborowice@interia.pl

strona www: raciborowice.edupage.org


tel. (12) 388 50 56,e-mail: szkola@spwieclawice.pl

strona www: zswieclawice.edupage.org


Dyrektor szkoły podczas wywiadu z rodzicem zweryfikuje poziom edukacyjny dziecka, ustali też, czy potrzebuje ono wsparcia psychologiczno-pedagogicznego. Obywatele Ukrainy, którzy nie zabrali ze sobą świadectw czy innych dokumentów szkolnych, nie muszą się martwić. Wystarczy rozmowa z dyrektorem i oświadczenie, do której klasy dziecko uczęszczało oraz jakie ma potrzeby edukacyjne, by właściwie przyporządkować je do naszego systemu edukacyjnego.


Dla uczniów, którzy nie znają języka polskiego lub znają go na poziomie niewystarczającym do nauki Gmina Michałowice będzie organizować oddziały przygotowawcze. Wcześniej należy uzyskać zgodę Małopolskiego Kuratora Oświaty na prowadzenie zajęć w innych lokalizacjach a także pozyskać kadrę nauczycieli do prowadzenia zajęć w oddziałach przygotowawczych.


Obecnie oddział przygotowawczy przeznaczony dla uczniów klas I-III funkcjonuje w Szkole Podstawowej w Więcławicach Starych. Kolejne oddziały w szkołach powstaną po spełnieniu wymogów formalnych i kadrowych.


Oddziałów przygotowawczych nie tworzy się w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach, toteż dzieci z Ukrainy korzystają z wychowania przedszkolnego razem z dziećmi polskimi.Obecnie Gmina Michałowice dysponuje miejscami wychowania przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Raciborowicach. Przyjmowanie odbywa się podobnie jak w szkole – na podstawie wywiadu przeprowadzonego przez dyrektora szkoły z rodzicem.


Z kolei uczniowie, którzy ukończyli szkołę podstawową i podlegają obowiązkowi nauki a zamieszkują w Gminie Michałowice, mają możliwość uczęszczania do wybranych szkół ponadpodstawowych (jeśli znają język polski w stopniu wystarczającym do korzystania z edukacji) lub do oddziałów przygotowawczych organizowanych wniektórych szkołach ponadpodstawowych na terenie Krakowa i powiatu krakowskiego . Według informacji przekazanych przez Wydział Edukacji Starostwa Powiatowego w Krakowie „najbliższe”oddziały przygotowawcze organizowane są w następujących szkołach:


 • Zespół Szkół Ekonomiczno -Technicznych w Skawinie,
 • Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Giebułtowie,

ul. Mikołaja Kopernika 13, 32 ‑ 050 Skawina, tel.: (12) 276 34 51

Osiedle Szkolne 8, 32-089 Giebułtów,

tel. (12) 419 20 19


W Krakowie oddziały przygotowawcze w szkołach ponadpodstawowych zostały zorganizowane w siedmiu liceach ogólnokształcących: I LO, VIII LO, IX LO, X LO,XVI LO,XXXI LO, XLI LO (wg informacji przekazanych przez Wydział Edukacji Urzędu Miasta Krakowa)


Kandydaci chętni do nauki w tych oddziałach powinni kontaktować się bezpośrednio z dyrektorem wybranej szkoły. Jeśli rodzice lub opiekunowie będą mieli problem z wyborem szkoły lub kontaktem, czy też zapisem do niej, mogą skorzystać z pomocy Centrum Obsługi Edukacji w Michałowicach, Plac J. Piłsudskiego 1, pok. 24;tel. 12 388 76 40, 12 388 76 21; e- mail: oswiata@michalowice.malopolska.pl


Prosimy o wcześniejsze umówienie wizyty dla uniknięcia długiego oczekiwania w urzędzie.

Dla przypomnienia informujemy za Ministerstwem Edukacji i Nauki, że do oddziałów przygotowawczych mogą być kierowane osoby niebędące obywatelami polskimi oraz osoby będące obywatelami polskimi, które:

 1. podlegają obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki,
 2. pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw,
 3. nie znają języka polskiego albo znają go na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki,
 4. wykazują trudności w komunikacji oraz trudności adaptacyjne związane z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego.

Organizacja oddziałów przygotowawczych w szkołach

 1. szkolny oddział przygotowawczy – może być tworzony przez organ prowadzący szkołę, w której uczniowie realizują naukę zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego;
 2. międzyszkolny oddział przygotowawczy – w przypadkach uzasadnionych warunkami demograficznymi, za zgodą organu prowadzącego szkołę, w której utworzono oddział, w ramach posiadanych środków, mogą uczęszczać uczniowie innej szkoły;
 3. międzygminny oddział przygotowawczy – powstałe w wyniku porozumień zawartych między jednostkami samorządu terytorialnego.

Organizacja zajęć w oddziałach przygotowawczych

Kształcenie uczniów realizowane jest zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego oraz dostosowane pod względem treści nauczania, metod i form do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów, w miarę możliwości organizacyjnych i kadrowych poszczególnych szkół.


Liczba uczniów w oddziałach przygotowawczych oraz łączenie klas

Liczba uczniów w oddziale przygotowawczym nie może przekraczać 25. Klasy mogą być łączone w następujący sposób:

 • I-III oraz IV-VI, a także VII-VIII szkół podstawowych;
 • I i II liceum ogólnokształcącego,
 • I–III technikum i branżowej szkoły I stopnia; 
 • III i IV liceum ogólnokształcącego;
 • III–V technikum.

Zajęcia edukacyjne w oddziale przygotowawczym prowadzą nauczyciele poszczególnych przedmiotów, którzy mogą być wspomagani przez pomoc nauczyciela władającą rodzimym językiem ucznia.


Liczba godzin zajęć w oddziałach przygotowawczych

Na realizację obowiązkowych zajęć edukacyjnych przeznaczona została następująca liczba godzin:

 • w szkole podstawowej dla klas I–III – nie mniejsza niż 20 godzin tygodniowo;
 • w szkole podstawowej dla klas IV–VI – nie mniejsza niż 23 godziny tygodniowo;
 • w szkole podstawowej dla klas VII i VIII – nie mniejsza niż 25 godzin tygodniowo;
 • w szkole ponadpodstawowej – nie mniejsza niż 26 godzin tygodniowo.

Nauka języka polskiego w oddziałach przygotowawczych

Nauka języka polskiego odbywa się według programu nauczania opracowanego na podstawie ramowego programu kursów nauki języka polskiego dla cudzoziemców w wymiarze nie niższym niż 6 godzin tygodniowo.


Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe.
 • Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw.

Nadawanie numeru PESEL oraz profilu zaufanego

Wszystkie osoby, które przekroczyły granicę Polsko-Ukraińską po 24.02.2022 r., mogą wystąpić z wnioskiem o nadanie numer PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie. W Michałowicach można go wyrobić w Urzędzie Gminy Michałowice - Referat Spraw Obywatelskich – parter, pokój nr 3-4.  Obywatele Ukrainy, którzy ubiegają się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie mogą załatwić sprawę  wyłącznie po wcześniejszym umówieniu wizyty tel. 12-388-76-19, 12-388-76-44, 12-388-76-43


Jak składa się wniosek o nadanie numeru PESEL

Papierowy wniosek składa się osobiście. Należy wcześniej się umówić na wizytę w urzędzie.

Wniosek jest bezpłatny.

Wniosek wypełnia osoba, która ubiega się o PESEL.

Wniosek musi być wypełniony drukowanymi literami w alfabecie łacińskim i czytelnie podpisany.

Należy mieć ze sobą dokument, na podstawie którego uchodźca przekroczyły granicę

Podczas składania wniosku pobiera się odciski palców. Nie dotyczy to dzieci poniżej 12. roku życia oraz osób, od której pobranie odcisków palców jest fizycznie niemożliwe.

Do wniosku należy dołączyć 1 zdjęcie. Najbliższy fotograf znajduje się w Galerii Przedmieście –
ul. Jana Matejki 1A, Boleń -  tel. 608 660 902


Jak wyrobić numer PESEL dla dziecka

Za dziecko wniosek może złożyć jego rodzic, opiekun tymczasowy lub osoba sprawująca nad nim faktyczną pieczę.

Od osób, które skończyły 12. rok życia, będą pobierane odciski palców.

Potrzebne jest 1 zdjęcie.


Profil zaufany

Osoby powyżej 18 roku życia mogą uzyskać Profil Zaufany . Składając wniosek o PESEL należy podać swój adres mailowy i numer telefonu oraz wyrazić zgodę na założenie profilu zaufanego. Jest to bezpłatne narzędzie, dzięki któremu można załatwiać, określone sprawy urzędowe online, w serwisach administracji publicznej, bez wychodzenia z domu. Profil zaufany będzie konieczny, m.in. do złożenia wniosku o 500+.


Czynimy starania, by zatrudnić osobę ze znajomością języka ukraińskiego, która będzie pomagała wypełniać wnioski.


Wniosek o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie - UKR

Wniosek o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie - RUS
Wjazd do Polski obywateli Ukrainy odbywa się na podstawie:

• ruchu bezwizowego i paszportu biometrycznego;

• wizy krajowej (D) lub wizy Schengen (C);

• wizy z oznaczeniem D lub C, lub dokumentu pobytowego wydanego przez inne państwo Schengen;

• posiadanego zezwolenia na pobyt czasowy, pobyt stały lub pobyt rezydenta długoterminowego UE i ważnej karty pobytu;

• wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej, złożonego na polskim przejściu granicznym;

• zgody komendanta Straży Granicznej, udzielanej podczas przekraczania granicy.


Pomoc oferowana przez Polski Rząd obywatelom Ukrainy odbywa się w PUNKTACH RECEPCYJNYCH, w których można otrzymać: posiłek, możliwość odpoczynku i niezbędne informacje.


Punkty recepcyjne:

- Dorohusk (Pałac Suchodolskich, Gminny Ośrodek Kultury i Turystyki, ul. Parkowa 5)

- Dołhobyczów (Przygraniczne Centrum Kultury i Rekreacji, ul. Spółdzielcza 8)

- Horodło (Zespół Szkół w Horodle, ul. Piłsudskiego 58)

- Lubycza Królewska (Szkoła Podstawowa w Lubyczy Królewskiej, ul. Jana III Sobieskiego 5)

- Korczowa (Świetlica, Korczowa 155)

- Medyka (Hala sportowa, Medyka 285)

- Krowica Sama (Szkoła Podstawowa, Krowica Sama 183)

- Ustrzyki Dolne (była Szkoła Podstawowa w Łodynie, Łodyna 41)


Jeśli obywatel Ukrainy wjechał do Polskina podstawie:

• ruchu bezwizowego i paszportu biometrycznego – legalny pobyt trwa do 90 dni;

• wizy krajowej lub wizy Schengen, wydanej przez polski organ – pobyt jest legalny zgodnie z terminem ważności wizy i okresem pobytu w niej wskazanym;

Po upływie pobytu na podstawie wizy krajowej można kontynuować pobyt bez wyjazdu w ramach ruchu bezwizowego do 90 dni z paszportem biometrycznym;

• wizy z oznaczeniem D lub C, wydanej przez inne państwo Schengen, lub dokumentu pobytowego wydanego przez inne państwo Schengen- legalny pobyt trwa do 90 dni;

• zgody komendanta Straży Granicznej – legalny pobyt trwa 15 dni.


Przedłużenie legalnego pobytu jest możliwe przed jego upływem poprzez złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy lub w razie spełnienia przesłanek wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt stały. Wnioski składa się w urzędzie wojewódzkim, właściwym ze względu na miejsce pobytu.

Niezależnie od powyższego, istnieje możliwość legalnego przebywania na terytorium Polski na podstawie specjalnych przepisów dotyczących epidemii COVID-19.


Szczegółowe informacje

Urząd do Spraw Cudzoziemców:

www.gov.pl/udsc

https://www.gov.pl/web/udsc/ukraina2

Tel.: +48 47 721 75 75


Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie – Wydział Spraw Cudzoziemców

Specjalna Infolinia Wojewody Małopolskiego dla obywateli Ukrainy szukających schronienia w Małopolsce, Infolinia działa 24 h na dobę.

Tel.: +48 12 210 20 02

e-mail: info.spec@muw.pl


INFOLINIA INFO.OPT – kontakt dla cudzoziemców w sprawach legalizacji pobytu i pracy od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00

Tel.: +48 12 210 20 20

e-mail: info.opt@muw.pl

https://infoopt.pl/Informujemy, że Kancelaria Prezesa Rady Ministrów przygotowała specjalną stronę internetową w związku z sytuacją panującą na Ukrainie. Strona przeznaczona jest dla Obywateli Ukrainy potrzebujących pomocy, jak również dla osób i instytucji chętnych do udzielenia pomocy. Strona zawiera szereg linków i przygotowana została w trzech wersjach językowych (polski, ukraiński, angielski).


https://pomagamukrainie.gov.pl