Deklaracja dostępności

Wstęp

Urząd Gminy Michałowice zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urzędu Gminy Michałowice.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2016-01-01.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-06-09.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niezgodności:

 • 1.1.1 – Treść nietekstowa
 • 1.2.1 – Tylko audio oraz tylko wideo (nagranie)
 • 1.2.2 – Napisy rozszerzone (nagranie)
 • 1.2.3 – Audiodeskrypcja lub alternatywa dla mediów (nagranie)
 • 2.1.4 – Jednoliterowe skróty klawiszowe
 • 2.2.2 – Wstrzymywanie (pauza), zatrzymywanie, ukrywanie
 • 2.4.4 – Cel linku (w kontekście)
 • 2.5.3 – Etykieta w nazwie
 • 3.1.1 – Język strony
 • 4.1.1 – Parsowanie
 • 4.1.2 – Nazwa, rola, wartość

Wyłączenia:

 • Multimedia zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
 • Załączniki publikowane jako skany dokumnetów w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo
 • Treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-05-27

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: IPWS, ul. Klonowa 41a, 40-168 Katowice, NIP: 222-085-28-29.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Ewelina Jednaka-Dąbrowska, dostepnagmina@michalowice.malopolska.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 12 3887638. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Adres: Gmina Michałowice, Pl. Józefa Piłsudskiego 1; 32-091 Michałowice

Budynek Gminy jest przystosowany do obsługi osób, które mają trudności w poruszaniu się.

Budynek usytuowany jest w centrum miejscowości, w otoczeniu innych instytucji takich jak: Szkoła Podstawowa, Biblioteka Publiczna, Centrum Kultury i Promocji.

Do budynku Urzędu Gminy można dojechać samodzielnie lub środkami komunikacji publicznej.

Łatwy dojazd możliwy jest autobusami linią 277, 260 – przystanek: Michałowice I

Najłatwiej dotrzeć do wejścia głównego budynku Urzędu Gminy – poprzez parking - który usytuowany jest od strony ul. Krakowskiej i Jana Pawła II. Po obydwu stronach parkingu znajdują się chodniki prowadzące do budynku. Nie są wyposażone w ścieżki naprowadzające dla niewidomych/słabowidzących.

Na parkingu, znajdują się 3 miejsca parkingowe, wydzielone i oznaczone jako miejsca postojowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych (wjazd na parking i skorzystanie z możliwości parkowania na tych miejscach nie wymaga uprzedniego uzgodnienia). Usytuowanie miejsc: 1 bezpośrednio pod budynkiem Urzędu Gminy – po prawej stronie od wejścia do budynku, 1 na linii parkingu usytuowanej wzdłuż ulicy Krakowskiej oraz 1 na linii pod budynkiem Szkoły Podstawowej.

Obok schodów prowadzących do wejścia głównego od strony Placu J. Piłsudskiego, po lewej stronie znajduje się podjazd dla osób z niepełnosprawnością ruchową wyposażony w poręcz. Drzwi wejściowe do gmachu są przystosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego.

Po wejściu do budynku po prawej stronie od wejścia głównego znajdują się drzwi przystosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego, za którymi znajduje się winda.

Po wyjściu z windy można poruszać się korytarzami, których szerokość wynosi 2,60 m, co umożliwia bezproblemowe wymijanie się osób poruszających się na wózkach.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Na każdym piętrze znajdują się toalety przystosowane do osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

W budynku Urzędu Gminy nie ma pętli indukcyjnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W związku z ustawą o języku migowym i innych środkach wspierających komunikowanie się (Dz. U. z 2011 r. nr 209 poz. 1243) Gmina Michałowice rozszerzyła w tym zakresie katalog usług, które umożliwiają osobom niesłyszącym lub słabo słyszącym możliwość skontaktowania się z urzędem. Zgłoszenia potrzeby skorzystania z usług tłumacza języka migowego należy dokonać na adres mailowy: dostepnagmina@michalowice.malopolska.pl.