Organizacja edukacji dla uczniów z Ukrainy zamieszkałych w gminie Michałowice.

Samorządowe szkoły w gminie Michałowice są otwarte dla uczniów z Ukrainy, ale to rodzice lub opiekunowie podejmują decyzję, czy i kiedy dziecko jest gotowe rozpocząć naukę w polskiej szkole.

Uczniowie z Ukrainy podlegający obowiązkowi szkolnemu mają możliwość nauki w szkole podstawowej wspólnie z uczniami polskimi i mają gwarantowane miejsce w szkole, w obwodzie której mieszkają. Aby dziecko zostało przyjęte do szkoły, rodzic lub opiekun dziecka musi zgłosić się do dyrektora szkoły i wypełnić stosowne formularze. Szkoły dysponują formularzami odpowiednio dostosowanymi dla osób nieznających języka polskiego, zawierającymi zapisy tłumaczone na język ukraiński.


Szkoły Podstawowe w Gminie Michałowice to:

 • Szkoła Podstawowa w Michałowicach, ul. Jana Pawła II 1,
 • Szkoła Podstawowa w Raciborowicach, ul. Jana Długosza 36, 32-091 Michałowice,
 • Szkoła Podstawowa w Więcławicach Starych, ul. Św. Jakuba 94, 32-091 Michałowice,

tel. (12) 388 50 16,  e- mail: sekretariat@michalowice.edu.pl

strona www: michalowice.edu.

tel. (12) 387 70 44, e-mail:raciborowice@interia.pl

strona www: raciborowice.edupage.org


tel. (12) 388 50 56,e-mail: szkola@spwieclawice.pl

strona www: zswieclawice.edupage.org


Dyrektor szkoły podczas wywiadu z rodzicem zweryfikuje poziom edukacyjny dziecka, ustali też, czy potrzebuje ono wsparcia psychologiczno-pedagogicznego. Obywatele Ukrainy, którzy nie zabrali ze sobą świadectw czy innych dokumentów szkolnych, nie muszą się martwić. Wystarczy rozmowa z dyrektorem i oświadczenie, do której klasy dziecko uczęszczało oraz jakie ma potrzeby edukacyjne, by właściwie przyporządkować je do naszego systemu edukacyjnego.


Dla uczniów, którzy nie znają języka polskiego lub znają go na poziomie niewystarczającym do nauki Gmina Michałowice będzie organizować oddziały przygotowawcze. Wcześniej należy uzyskać zgodę Małopolskiego Kuratora Oświaty na prowadzenie zajęć w innych lokalizacjach a także pozyskać kadrę nauczycieli do prowadzenia zajęć w oddziałach przygotowawczych.


Obecnie oddział przygotowawczy przeznaczony dla uczniów klas I-III funkcjonuje w Szkole Podstawowej w Więcławicach Starych. Kolejne oddziały w szkołach powstaną po spełnieniu wymogów formalnych i kadrowych.


Oddziałów przygotowawczych nie tworzy się w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach, toteż dzieci z Ukrainy korzystają z wychowania przedszkolnego razem z dziećmi polskimi.Obecnie Gmina Michałowice dysponuje miejscami wychowania przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Raciborowicach. Przyjmowanie odbywa się podobnie jak w szkole – na podstawie wywiadu przeprowadzonego przez dyrektora szkoły z rodzicem.


Z kolei uczniowie, którzy ukończyli szkołę podstawową i podlegają obowiązkowi nauki a zamieszkują w Gminie Michałowice, mają możliwość uczęszczania do wybranych szkół ponadpodstawowych (jeśli znają język polski w stopniu wystarczającym do korzystania z edukacji) lub do oddziałów przygotowawczych organizowanych wniektórych szkołach ponadpodstawowych na terenie Krakowa i powiatu krakowskiego . Według informacji przekazanych przez Wydział Edukacji Starostwa Powiatowego w Krakowie „najbliższe”oddziały przygotowawcze organizowane są w następujących szkołach:


 • Zespół Szkół Ekonomiczno -Technicznych w Skawinie,
 • Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Giebułtowie,

ul. Mikołaja Kopernika 13, 32 ‑ 050 Skawina, tel.: (12) 276 34 51

Osiedle Szkolne 8, 32-089 Giebułtów,

tel. (12) 419 20 19


W Krakowie oddziały przygotowawcze w szkołach ponadpodstawowych zostały zorganizowane w siedmiu liceach ogólnokształcących: I LO, VIII LO, IX LO, X LO,XVI LO,XXXI LO, XLI LO (wg informacji przekazanych przez Wydział Edukacji Urzędu Miasta Krakowa)


Kandydaci chętni do nauki w tych oddziałach powinni kontaktować się bezpośrednio z dyrektorem wybranej szkoły. Jeśli rodzice lub opiekunowie będą mieli problem z wyborem szkoły lub kontaktem, czy też zapisem do niej, mogą skorzystać z pomocy Centrum Obsługi Edukacji w Michałowicach, Plac J. Piłsudskiego 1, pok. 24;tel. 12 388 76 40, 12 388 76 21; e- mail: oswiata@michalowice.malopolska.pl


Prosimy o wcześniejsze umówienie wizyty dla uniknięcia długiego oczekiwania w urzędzie.

Dla przypomnienia informujemy za Ministerstwem Edukacji i Nauki, że do oddziałów przygotowawczych mogą być kierowane osoby niebędące obywatelami polskimi oraz osoby będące obywatelami polskimi, które:

 1. podlegają obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki,
 2. pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw,
 3. nie znają języka polskiego albo znają go na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki,
 4. wykazują trudności w komunikacji oraz trudności adaptacyjne związane z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego.

Organizacja oddziałów przygotowawczych w szkołach

 1. szkolny oddział przygotowawczy – może być tworzony przez organ prowadzący szkołę, w której uczniowie realizują naukę zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego;
 2. międzyszkolny oddział przygotowawczy – w przypadkach uzasadnionych warunkami demograficznymi, za zgodą organu prowadzącego szkołę, w której utworzono oddział, w ramach posiadanych środków, mogą uczęszczać uczniowie innej szkoły;
 3. międzygminny oddział przygotowawczy – powstałe w wyniku porozumień zawartych między jednostkami samorządu terytorialnego.

Organizacja zajęć w oddziałach przygotowawczych

Kształcenie uczniów realizowane jest zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego oraz dostosowane pod względem treści nauczania, metod i form do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów, w miarę możliwości organizacyjnych i kadrowych poszczególnych szkół.


Liczba uczniów w oddziałach przygotowawczych oraz łączenie klas

Liczba uczniów w oddziale przygotowawczym nie może przekraczać 25. Klasy mogą być łączone w następujący sposób:

 • I-III oraz IV-VI, a także VII-VIII szkół podstawowych;
 • I i II liceum ogólnokształcącego,
 • I–III technikum i branżowej szkoły I stopnia; 
 • III i IV liceum ogólnokształcącego;
 • III–V technikum.

Zajęcia edukacyjne w oddziale przygotowawczym prowadzą nauczyciele poszczególnych przedmiotów, którzy mogą być wspomagani przez pomoc nauczyciela władającą rodzimym językiem ucznia.


Liczba godzin zajęć w oddziałach przygotowawczych

Na realizację obowiązkowych zajęć edukacyjnych przeznaczona została następująca liczba godzin:

 • w szkole podstawowej dla klas I–III – nie mniejsza niż 20 godzin tygodniowo;
 • w szkole podstawowej dla klas IV–VI – nie mniejsza niż 23 godziny tygodniowo;
 • w szkole podstawowej dla klas VII i VIII – nie mniejsza niż 25 godzin tygodniowo;
 • w szkole ponadpodstawowej – nie mniejsza niż 26 godzin tygodniowo.

Nauka języka polskiego w oddziałach przygotowawczych

Nauka języka polskiego odbywa się według programu nauczania opracowanego na podstawie ramowego programu kursów nauki języka polskiego dla cudzoziemców w wymiarze nie niższym niż 6 godzin tygodniowo.


Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe.
 • Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw.