Miejsce załatwienia sprawy: Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej, I piętro, pokój nr 15, tel. 012-388-57-40 w.14, 36


Załączniki:


ogólny plan orientacyjny w skali 1:10 000 lub 1:25 000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego oraz informację o sposobie zabezpieczenia robót, jeżeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu;


mapa zasadnicza lub mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:1000 lub 1:500 z zaznaczeniem granic przedsięwzięcia w obszarze pasa drogowego.


Opłata skarbowa – zgodnie z wykazem przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia – załącznik do ustawy z dnia 18 października 2006 r. - 82 zł


Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje:


od dokonania czynności urzędowej - z chwilą dokonania zgłoszenia lub złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej;


od wydania zaświadczenia - z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia;


od wydania zezwolenia (pozwolenia, koncesji) - z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji);


od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz od jego odpisu, wypisu lub kopii - z chwilą złożenia dokumentu w organie administracji publicznej, sądzie lub podmiocie, o którym mowa w art. 1 ust. 2 ustawy;


od przedmiotu opłaty określonego w art. 2 ust. 2 z chwilą użycia zaświadczenia w sprawie innej niż wymieniona w art. 2 ust. 1


Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty.


Zapłaty opłaty można dokonać w punkcie kasowym mieszczącym się na parterze w budynku Urzędu Gminy Michałowice, Plac Józefa Piłsudskiego 1 w godz. poniedziałek 9.00-17.30, wtorek – czwartek 8.00-15.15, piątek 8.00-14.30 lubwpłacając na konto Gminy Michałowice: Bank BSR Kraków O/Michałowice nr
10 8589 0006 0180 0000 0101 0001


Podstawa prawna - Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz.1635)