1. WSTĘP

Założeniem informacji w Poradniku inwestora jest przedstawienie podstawowych obowiązków inwestora, oraz udzielenie wskazówek i praktycznych rad. Powinny one okazać się przydatne podczas przygotowywania i przeprowadzania inwestycji. Przedstawione informacje należy traktować jako wskazówkę, adresowaną do inwestorów prywatnych. W sprawach szczegółowych, a także dotyczących inwestycji dużych, skomplikowanych lub nietypowych - nie będą wystarczające.

2. LOKALIZACJA OGRODZENIA OD STRONY DROGI

2.1.Odległości usytuowania ogrodzenia od strony dróg i ulic gminnych zostały ściśle określone w MPZP Gminy Michałowice w zależności od kategorii drogi:
- droga kategorii KDL (lokalna gminna) – odległość ogrodzenia min. 6 m od osi drogi; - droga kategorii KDD (dojazdowa gminna) – odległość ogrodzenia min. 5 m od osi drogi; - droga kategorii KDW (wewnętrzna gminna) – odległość ogrodzenia min. 4 m od osi drogi;
- droga kategorii KDZ (droga powiatowa) – organ właściwy: Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego - droga kategorii KDGP (droga krajowa) – organ właściwy: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Dopuszcza się zmniejszenie odległości ogrodzeń od osi dróg, jeżeli istniejące sąsiednie ogrodzenia usytuowane są w bliższej odległości lub istniejące sieci uzbrojenia i urządzenia drogowe uniemożliwiają lokalizację ogrodzeń w odległościach podanych powyżej pod warunkiem uzyskania zgody zarządcy drogi.

3. ZJAZDY, DOSTĘP DO DROGI PUBLICZNEJ.

Uzgodnienie możliwości dostępu do drogi publicznej (uzyskanie warunków technicznych do wykonania zjazdu, wykorzystania istniejącego zjazdu lub dokument potwierdzający dostęp do drogi publicznej) określa zarządca danej drogi, tj.:
- dla dróg gminnych – organ wydający: Urząd Gminy Michałowice Plac Józefa Piłsudskiego 1, 32-091 Michałowice, tel. (012) 388-57-40, wew.14, wew. 33 www.michalowice.malopolska.pl

- dla dróg powiatowych – organ wydający: Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego
ul. Włościańska ,430-138 Kraków, tel. (0-12) ) 637-18-11 wewn.32, czynne: 7.00 - 15.00, http://zdpk.krakow.pl/zdpk/

- dla drogi krajowej – organ wydający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie, ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków, tel.(012) 417-30-99 www.krakow.gddkia.gov.pl

W przypadku, gdy budowany jest nowy zjazd na działkę, wymagane jest opracowanie projektu budowlanego zjazdu na podstawie warunków technicznych uzyskanych od właściwego zarządcy drogi, a następnie uzgodnienie przedmiotowego projektu zjazdu
i uzyskanie pozwolenia na budowę.

4. LOKALIZACJA i UMIESZCZENIE W PASIE DROGOWYM URZĄDZEŃ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ (KABLE, RURY)

4.1.Lokalizacja w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej.

Lokalizacja w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego (kable energetyczne, teletechniczne, rury gazownicze i wodociągowe) może nastąpić wyłącznie za zezwoleniem właściwego zarządcy drogi, wydanym w drodze decyzji administracyjnej. Uzyskanie zezwolenia od właściwego zarządcy drogi należy poprzedzić uzyskaniem wstępnego zapewnienia dostawy mediów od ich dystrybutorów:
- dostawy energii elektrycznej instytucja wydająca: TAURON Dystrybucja Oddział w Krakowie Os. Zgody 14, 31-951 Kraków, tel.(012) 620-15-11, 

www.tauron-dystrybucja.pl

- dostawy gazu instytucja wydająca: Karpacka Spółka Gazownicza , Sp. z o.o. w Tarnowie, Oddział w Krakowie, ul. Balicka 84, 30-149 Kraków , tel.(012) 62 81 515,  http://www.ksg.pl/oddzialy/ozg_krakow

- dostawy wody i odbioru nieczystości ciekłych jednostka wydająca: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Michałowicach Plac Józefa Piłsudskiego 1, 32-091 Michałowice, tel.(012) 388-57-40, wew.20, http://www.pukmichalowice.pl/

- dostawy usług teleinformatycznych jednostka wydająca: operatorzy telekomunikacyjni

4.2. Umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej.

Właściwy zarządca drogi w zezwoleniu określa warunki lokalizacji danego obiektu lub urządzenia w pasie drogowym drogi publicznej. Po wykonaniu projektu docelowej lokalizacji danego urządzenia, Inwestor występuje do właściwego zarządcy drogi o umieszczenie obiektu/urządzenia w pasie drogowym drogi publicznej i podaje dane docelowego właściciela obiektu/urządzenia. W zezwoleniu na umieszczenie właściwy zarządcą drogi określa wysokość opłaty za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenie obiektu/urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, ustalonej jako iloczyn liczby metrów kwadratowych zajętej przez rzut poziomy urządzenia i stawki opłaty za zajęcie 1m2. Płatnikiem opłaty rocznej jest właściciel urządzenia (najczęściej dostawcy mediów).